Algemene voorwaarden

Artikel 1.0 Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Diëtistenpraktijk Zwijndrecht en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van goederen en/of diensten. Onder opdrachtgevers wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Artikel 2.0 Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht en worden doorgaans niet vergoed door de zorgverzekeraar. Afzegging dient persoonlijk, via email of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail te worden gedaan. De kosten voor het geplande consult komen in dat geval voor uw eigen rekening De diëtist behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de behandeling te beëindigen indien de behandeling niet tot de gewenste resultaten leidt, of er sprake is van een onprettige behandelrelatie. De diëtist stelt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte.

Artikel 3.0 Tarieven en vergoeding
U heeft in de meeste gevallen geen schriftelijke verwijzing van (huis-)arts, specialist of tandarts nodig. Diëtistenpraktijk Zwijndrecht is direct toegankelijk. De diëtist behoudt zich het recht voor u naar een arts of specialist te verwijzen indien zij dit nodig acht. De huidige vergoeding omvat 3 uur per kalenderjaar, wat doorgaans gelijk staat aan 1 intakegesprek en 8-10 herhaalconsulten. Cliënten mogen hiernaast tot redelijke frequentie vragen stellen via email, WhatsApp of telefoon. Daarnaast kunt u bij een aanvullende verzekering vaak extra uren dieetadvisering vergoed krijgen. Er geldt een eigen risico voor ziektekosten. Dit houdt in dat de eerste 385 euro van medische kosten, voor eigen rekening zijn. Dit eigen risico wordt op de klant verhaalt. De diëtist valt in de meeste gevallen ook onder dit risico.

Mocht u na het gebruiken van de 3 uur en eventuele uren uit de aanvullende verzekering behoefte hebben om bij Diëtistenpraktijk Zwijndrecht in behandeling te blijven of is de tijd niet voldoende gebleken om de behandeling af te ronden, dan zijn de kosten voor uzelf. Alle gemaakte kosten die verband houden met dieetadvisering en buiten de eventuele vergoeding van de zorgverzekering vallen, dienen via factuur binnen de gestelde betalingstermijn van 4 weken te worden voldaan.

Onze tarieven treft u hier.

Deze tarieven komen dus voor u rekening indien:

- U niet verzekerd bent; 
- De 3 uren in de basisverzekering en de eventuele uren uit de aanvullende verzekering gebruikt zijn; 
- Diëtistenpraktijk Zwijndrecht geen contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar waar de cliënt bij aangesloten is. (Dit bedrag kunt u wel grotendeels of geheel declareren bij uw zorgverzekeraar). Diëtustenpraktijk Zwijndrecht is doorgaans aangesloten bij de meeste zorgverzekeraars.

Indien een afspraak niet is nagekomen dan geldt het volledige tarief voor de gereserveerde tijd.

Artikel 4.0 Declaraties
In het vervolg op artikel 3.0, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, is de opdrachtgever zelf de betaling verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient via factuur binnen de gestelde betalingstermijn van 4 weken te worden voldaan.

Artikel 5.0 Betaling
Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn voldaan i, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/ haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 6.0 Incasso 
De diëtist is in het hierboven onder artikel 4.0 en 5.0 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2de betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €5,00 administratiekosten, bij een 3de betalingsherinnering met €10,00.

Artikel 7.0 Verschuldigdheid 
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Artikel 8.0 Aansprakelijkheid 
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Artikel 9.0 Klachten 
Diëtistenpraktijk Zwijndrecht heeft deskundigheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Mocht u desondanks een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met uw diëtist. Misschien komt u er samen wel uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij uw behandeling anders wilt. Het beste kunt u hiervoor een aparte afspraak maken, zodat de diëtist ook de tijd heeft om de klacht te bespreken. U kunt dan samen met de diëtist zoeken naar een bevredigende oplossing. Een klachtbespreking wordt niet gefactureerd.

Indien u er niet met de diëtist samen uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie en Klachtenopvang van een Zorgbelangorganisatie (voor adressen en telefoonnummers van een afdeling bij u in de buurt zie www.zorgbelang-nederland.nl)

Heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de diëtist valt, dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. De secretaris van die Commissie is uw contactpersoon. Bij hem kunt u terecht met vagen over het indienen van een klacht. De Klachtencommissie behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkheid. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. De Klachtencommissie kan uw klacht pas echt gaan behandelen als u deze commissie schriftelijk op de hoogte stelt van uw klacht. De afdeling Informatie en Klachtenopvang kan u, als u dat wilt, helpen bij het opstellen van deze brief. Binnen twee weken na ontvangst van uw brief krijgt u antwoord van de secretaris van de Klachtencommissie. Hij zal u om te beginnen melden of uw klacht in behandeling kan worden genomen. De diëtist over wie u klaagt moet namelijk lid zijn van de beroepsvereniging* of zich hebben aangesloten bij de Klachtencommissie, en uw klacht moet niet gaan over een schadevergoeding. De secretaris zal u ter ondertekening een machtigingsformulier toesturen. Hiermee geeft u hem toestemming contact op te nemen met degene over wie u een klacht heeft en – indien het tot een behandeling van uw klacht door de Klachtencommissie komt- uw medische gegevens op te vragen. De diëtist zal door de secretaris worden gevraagd hem een schriftelijke reactie te geven op uw klacht. De secretaris zal vervolgens proberen door bemiddeling tot een bevredigende oplossing te komen met u en de diëtist. Als bemiddeling door de secretaris niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing voor u, wordt de klacht voor behandeling doorgegeven aan de Klachtencommissie. Daarvoor verzamelt de secretaris namens de Klachtencommissie alle informatie die nodig is. Het kan zijn dat u gevraagd wordt meer informatie te geven over de feitelijke gang van zaken. U kunt de stukken inzien, en degene over wie u klaagt kan dat eveneens. Soms wil de Klachtencommissie informatie hebben van andere betrokkenen of van externe deskundigen. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgends een vaste procedure. Als u dat wilt kan de afdeling Informatie en Klachtenopvang u bij deze procedure begeleiden. Van de uitspraak van de Klachtencommissie worden u en degene over wie u hebt geklaagd op de hoogte gesteld. De Klachtencommissie kan aanbevelingen doen aan de diëtist over wie u hebt geklaagd. Een ingezette procedure wordt beëindigd als u uw klacht schriftelijk intrekt, of als na bemiddeling of overleg blijkt dat u geen behoefte meer heeft aan behandeling ervan. Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als ‘klager’ geen kosten verbonden.

*De diëtist van Diëtistenpraktijk Zwijndrecht is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en Diëtisten Coöperatie Nederland.

Artikel 10.0 Privacyreglement 
Uw privacy wordt gerespecteerd door Diëtistenpraktijk Zwijndrecht. De diëtist is daarnaast gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk Zwijndrecht handelt conform deze wet.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Diëtistenpraktijk Zwijndrecht.

Artikel 11.0 Materialen van Diëtistenpraktijk Zwijndrecht
De diëtist ondersteunt uw behandeling met schriftelijke adviezen en er kan worden gebruikt gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal dat aan u wordt verstrekt. Diëtistenpraktijk Zwijndrecht is de enige met het copyright op de eigen materialen van Diëtistenpraktijk Zwijndrecht. 
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van Diëtistenpraktijk Zwijndrecht te vermeerderen en/ of aan derden te verstrekken mits u hier toestemming voor heeft verkregen van Diëtistenpraktijk Zwijndrecht.